• İş Sözleşmeleri

  Çalışanların yaşadıkları problemlere çözüm olarak hukuk birimimiz tarafından –sektörün tüm bileşenleri olarak beraber belirlediğimiz çalışma ilkeleri rehberliğinde- iş sözleşmeleri hazırlandı. İş tanımı, işin tarafları, ödeme düzeni, çalışma süresi ve birçok detayı içeren sözleşmeler Sinema ve Dizi projeleri için ayrı ayrı düzenlenmiştir.

  Hazırlamış olduğumuz bu sözleşmeler; daha kurallı ve güvenceli iş ilişkileri ve setlerde çalışma mücadelemizde belirlediğimiz hedeflerimizin bu alandaki ilk adımı olarak görülmelidir.

  Uygun bağlantıyı seçip, sözleşme metnini indirip, gerekli yerleri doldurup, en az 2 kopya olarak çıkış almanız gerekmektedir. Sözleşmelerin bir kopya sizde bir diğeri işverende kalacak şekilde imzalanıp muhafaza edilmelidir.

İlgili Kanunlar

 • 4857 SAYILI İŞ KANUNU

  Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir

 • 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ KANUNU

  Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 • 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

  Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

 • 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

  Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.