KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nin amacı, veri sorumlusu
SİNEMA, REKLAM, DİZİ VE TV PROGRAMI ÇALIŞANLARI SENDİKASI
(“Sendikanız”) tarafından işletilmekte olan http://www.sinematvsendikasi.org/covid-19-
basvuru-formu/ internet sitesinden yayınlanan “Covid-19 Acil Desteği Başvuru Formu”nun
doldurulması ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hüküm ve şartların tespit
edilmesi ve Kullanıcılar’ın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
uyarınca aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin
hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel
verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi
verilmektedir.
1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz ?
Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına
gelmektedir. Aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası bilgisi, Vergi Numarası Bilgisi,
Medeni Durum Bilgisi, imza
İletişim Bilgileri: Telefon numarası, elektronik posta adresi, ikamet adresi ve diğer iletişim
bilgilerini,
Görsel Kayıtlar: SGK 4A-4B-4C sigortalılık hizmet döküm bilgileri, İşsizlik Ödeneği/İş
Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma Ödeneği Bilgileri,
Finans: Aylık ortalama gelir bilgisi, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri, sosyal yardım
bilgisi, Haneye giren gelir bilgisi, İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı ve Kısa Çalışma
Ödeneği Bilgisi, Sosyal Güvenlik Bilgisi, Banka hesap bilgileri, İBAN bilgisi v.b.
Mesleki Deneyim: Özgeçmiş bilgileri, İşveren bilgileri, Proje bilgileri
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi: Bakmakla yükümlü olunan çocuk, aile bireyleri ve diğer
yakın bilgisi,
Referans Bilgisi ve Değerlendirmeleri: referans olan kişi ve kurumlara ilişkin bilgiler.
Sigorta Durum Bilgisi: SGK numarası bilgisi, SGK 4A-4B-4C sigortalılık dökümü bilgisi,
Sağlık Bilgileri: Covid-19’a ilişkin sağlık bilgileri

Diğer Bilgiler: Sinema TV Sendikası üyelik bilgisi, IMDB ve/veya Sinematürk üyelik bilgisi,
dernek, vakıf, meslek birliği üyelik bilgisi.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel verilerinizi;
 Covid-19 Acil Desteği’ne yaptığınız başvurunun değerlendirilmesi,
 Covid-19 Acil Desteği’ne yaptığınız başvurunun değerlendirilmesi sırasında ilave bir
bilgi ve/veya belgeye ihtiyaç duyulması halinde tarafınızla iletişime geçilmesi,
 Covid-19 Acil Desteği’ne yaptığınız başvurunun değerlendirilmesi sırasında
referanslarınızla iletişime geçilmesi,
 Covid-19 Acil Desteği’nden yararlanmaya hak kazanmanız halinde tarafınızla
iletişime geçilmesi,
 Covid-19 Acil Desteği’nden yararlanmaya hak kazanmanız halinde tarafınıza
yapılacak ödemelerin gerçekleştirilmesi,
 Covid-19 Acil Desteği’nden yararlanmaya hak kazanmanız halinde gider
makbuzlarının düzenlenmesi,
 Covid-19 Acil Desteği kapsamında stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep
ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 Yasal yükümlülükleri yerine getirmek veya uyuşmazlıkları çözmek

gibi amaçlar (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.
3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlar dahilinde, web sitemiz üzerinden elektronik olarak
doldurduğunuz Covid-19 Acil Desteği başvuru formu, www.jotform.com, posta, kargo ya da
kurye hizmetleri gibi araçlar üzerinden Sendikamıza göndermiş olduğunuz belgeler, sizinle
iletişime geçen yetkili kişilerle yaptığınız telefon görüşmeleri, Sendikamız ile imzalamış
olduğunuz her türlü sözleşme ve burada sayılanlarla sınır olmaksızın sözlü, yazılı veya
elektronik sair her türlü yolla ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde
toplanmaktadır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz,
-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında öncelikle Covid-19 Acil Desteği
iş ortaklarımız İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve Netflix, INC.’a , Covid-19 Acil Destek Fonu
kapsamında çalışmakta olduğumuz www.jotform.com, banka ve finans kuruluşlarına,
Vakıflar Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere sair resmi kurumlar ile kişisel verilerinizi talep
etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak;
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi
Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Ekşioğlu İş Hanı No:16 Daire:94 34714 Kadıköy/
İstanbul/Türkiye adresi üzerinden Sendikamıza yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nca belirlenen başkaca yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre
talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen
tarifedeki ücret alınacaktır.